பயணங்கள் | என்னைப் பற்றி
விளை நிலம் நிகழ்ச்சியில்..

இது ஒரு வானம்பாடி பாடும் கானங்கள் கவனமாகக் கேளுங்கள்..!! உங்கள் வருகை என்னைக் கெளரவ்படுத்தும் என்பதால், உங்கள் வார்த்தைகளால் வண்ணம் பூசுங்கள் எனக்கும்...
Admin
2021-10-02
வானம்பாடி (முஜா)
29.05 2020 
ரிதம் டீவியின் 1வது 'விளைநிலம்' நிகழ்சியில் கலந்து கொண்டு
இலக்கிய உலகில் என் காலடித் தடம் பற்றி விளக்கிய வேளை....